ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

Περισσότερες πληροφορίες: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ-ΕΣΥ)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Α Ν Ο Ρ Υ Ξ Η Υ Δ Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ω Τ Ρ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Θ Ε Σ Η “ Σ Τ Ρ Α Β Ο Υ Α Λ Ω Ν Ι ” Τ . Κ . Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Β Α Λ Τ Ο Υ »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ […]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ – ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες, το νερό πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, το νερό είναι ουσιώδες για την ζωή στον πλανήτη. Η ίδια η ύπαρξή μας εξαρτάται από αυτόν τον πολύτιμο πόρο. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε τοπικό το νερό είναι συχνά ένας περιορισμένος όρος. Ως κοινωνικό δε αγαθό θα […]