20-07-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» από το  Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» Μετά από σχετική αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων εντάχθηκε η πράξη  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 3.290.119,58 €  με κωδικό ΟΠΣ 50029176 στο […]

Σωλήνες για αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Σωλήνες για αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς  (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, (CPV: 44164200-9) ονομ. […]

Προμήθεια Σωλήνων για Αντικατάσταση Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης της πόλης του Κιάτου

Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη ΤΕΥΔ Μελέτη Προμήθειας για Σωλήνες για Αντικατάσταση Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης της πόλης του Κιάτου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων- Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός» από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» Μετά από σχετική αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων εντάχθηκε η πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ΕΙΔΙΚΟΣ […]