Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Δήμου Σικυωνίων και συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Κιάτου».

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Δήμου Σικυωνίων και συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Κιάτου», (Αρ. Μελέτης 05/2021 και Αρ. Μελέτης 02/2022) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 11.813.548,39 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr): A/A: 201788