Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «EΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Περίληψη διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «EΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 645.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (Αρ.Μελέτης 12/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr): A/A: 195181

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Περίληψη διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 4.530.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (Αρ.Μελέτης 01/2020) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr): A/A: 188953