20-07-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» από το  Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»

Μετά από σχετική αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων εντάχθηκε η πράξη  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 3.290.119,58 €  με κωδικό ΟΠΣ 50029176 στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020.

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου και των Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, Μουλκίου και Πασίου, καλύπτοντας τις ανάγκες μεταφοράς περίπου 300-500 m3 νερού ανά ημέρα, το οποίο τροφοδοτούνται από τις γεωτρήσεις στην θέση «Κάτω Κάμπος» Τ.Κ. Βελίνας και «Λάκκοι» ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας. Ειδικότερα από το υφιστάμενο πιεζοθραυστικό φρεάτιο στη θέση Τ.Κ. Σουλίου, θα κατασκευασθεί νέος αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού, ο οποίος θα οδεύει προς τη νέα κεντρική δεξαμενή κεφαλής, στη θέση “Αρκούδα” Τ.Κ. Μουλκίου και εν συνεχεία θα συνδέεται με τα υφιστάμενα δίκτυα που υδροδοτούν τις προαναφερθείσες περιοχές. Η εξασφάλιση της επάρκειας του πόσιμου νερού επιτυγχάνεται από την κατασκευή του νέου αγωγού (υποδομή διανομής), οποίος θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο από PVC επιλύοντας τα προβλήματα διαρροών που παρουσιάζει το δίκτυο λόγω παλαιότητας και υλικού και η νέα όδευσή του θα ακολουθεί την υφιστάμενη οδοποιία (επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο) έναντι της τωρινής η οποία πραγματοποιείται δια μέσου ιδιωτικών καλλιεργειών. Επιπλέον η πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή νέας δεξαμενής κεφαλής στη θέση «Αρκούδα» Τ.Κ. Μουλκίου για την αποθήκευση ύδατος καθώς και αναβάθμιση του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης «Κάτω Κάμπος» Τ.Κ. Βελίνας  για την αποκατάσταση της εξαγωγής ύδατος.

Πρόκειται για έργο πρωταρχικής σημασίας, η κατασκευή του οποίου αποτελεί την μοναδική και επιβεβλημένη λύση για την παροχή επαρκούς και υγειονομικά αποδεκτού πόσιμου ύδατος στις συγκεκριμένες περιοχές, επιλύοντας οριστικά τα υδρευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η πράξη απαρτίζεται από 1 και μοναδικό υποέργο το οποίο αφορά στην υλοποίηση του έργου (κατασκευαστικό) και περιλαμβάνει :

·         Την κατασκευή αγωγού μεταφοράς μήκους 8.388,00m, από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, διαφόρων κλάσεων και εξωτερικής διαμέτρου DN 355 mm.,

·         Την κατασκευή πιεζοθραυστικών φρεατίων, φρεατίων εκκένωσης και εξαερισμού

·         Την κατασκευή νέας δεξαμενής κεφαλής – φόρτισης στη θέση «Αρκούδα» Τ.Κ. Μουλκίου χωρητικότητας 800m3 .

·         Την αντικατάσταση – εκσυγχρονισμό του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης «Κάτω Κάμπος» στην Τ.Κ. Βελίνας δυναμικότητας 80m3/h.

 

Η πράξη είναι απόλυτα συμβατή με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Συστήματος Βόρειας Πελοποννήσου και αποτελεί βασικό μέτρο (Μ02Β0302), η εφαρμογή του οποίου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ διότι στοχεύει στην αυξημένη ζήτηση σε υδρευτικές ανάγκες.

Η πράξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων, σε ποσότητα και ποιότητα πόσιμου ύδατος, της Δημοτικής Ενότητας του Κιάτου, μέσω της αντικατάστασης του υπάρχοντος δικτύου που τροφοδοτεί την πόλη του Κιάτου και την παραλιακή ζώνη. Από τη λειτουργία της, η πράξη αναμένεται να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο Δήμο Σιυκωνίων και ειδικότερα στην Δημοτική Ενότητα του Κιάτου σε κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο. Στα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Κιάτου και συγκεκριμένα των πληθυσμών της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτο και των Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, Μουλκίου και Πασίου ο οποίος σύμφωνα με την απογραφή του 2011 από την ΕΛΣΤΑΤ ανέρχεται σε 13.781 άτομα καθώς και του μεγάλου αριθμού επισκεπτών κατά την θερινή περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», ΟΠΣ 5029176, Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»