1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΙΚΥΩ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΙΚΥΩ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», CPV: 45232150-8.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τη αριθ. 15/2019, μελέτη της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ανέρχεται στο ποσό των 1.930.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 0% ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, deyasik@otenet.gr

Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23η-10-2019, το αργότερο στις 25-10-2019.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 03-06-2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ έργα και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (38.000,00€) ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 9 (εννέα) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE87100016) με ποσό 1.000.000,00€ και με ποσό 930.000,00€, από: ΣΑΤΑ 2011 με ποσό 769,49€, ΣΑΤΑ 2011(3η &4η Δόση με ποσό 2.154,81€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό 10.131,38€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 320.630.,00€, ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ 2019 με ποσό 50.000,00€, ΥΠΕΣ ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ. 2018 με ποσό 7.654,77, ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2017 με ποσό 6.739,85€, ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ποσό 170.748,83€, ΘΕΟΜ. ’09 ΣΑΕ055 ΣΤΥΜΦ με ποσό 1.843,09€, ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ ΄04 ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με ποσό 400,00€, ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με ποσό 687,23€, ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό 11,06€, ΥΠΕΣΔΔΑ 2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό 418,56€.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 29, Τ.Κ. 20200 Κιάτο Κορινθίας αρμόδιος υπάλληλος Βλάσιος Χρυσικός (τηλ.: 2742026490, Φαξ: 2742029432), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες:

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ