07.09.2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων προκηρύσσει Ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», προϋπολογισμού 2.109.375,00€ (xωρίς  ΦΠΑ ), CPV: 45232150-8, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 264 & 311του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 37 του Ν. 4482/2017.Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών:                        1.553.125,63€

ΓΕ & ΟΕ:                                                  279.562,61€

Απρόβλεπτα:                                        274.903,24€

Πρόβλεψη αναθεώρησης:                1.783,52€

ΦΠΑ 0%:                                                0,00€

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» και δη τον Άξονα Προτεραιότητας  «Προστασία του περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων, (Κωδικός NUTS: EL652) και ανήκει στα Εποπτευόμενα ΝΠ, Υποτομέας Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενα από Ο.Τ.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 01/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 .

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης, www.promitheus.gov.gr(Α/Α: 76150)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων, με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας Σύμβασης, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 42.000,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 01/05/2019.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μίας προσφοράς από κάθε προσφέροντα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 150 τουΝ. 4412/2016. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ