Τίτλος Πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ- 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

 

Πινακίδα Έργου
Πινακίδα Έργου