Σωλήνες για αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Σωλήνες για αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς  (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, (CPV: 44164200-9) ονομ. διαμέτρου DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm, ποσότητας 3.599μ., συνολικού προϋπολογισμού 223.138,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).

Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο της ανωτέρω ποσότητας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΕ 055-2018ΣΕ05500004 και θα βαρύνει την με Κ.Α. : 26.01.02.0003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr(α/α Συστήματος: 59002).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:     25-05-2018, 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-06-2018, 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή ημέρα Παρασκευή 22-06-2018 και ώρα 12:00

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1 %) επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α, ήτοι χίλια επτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (1.799,50€).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, στην περιοχή της Δ.Ε. Στυμφαλίας (Κωδικός NUTS: EL652) και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων.

Τα έντυπα του διαγωνισμού αναρτώνται και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.deyasik.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr , από 25-05-2018 και ώρα 15:00.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 59002).

 

 

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Περισσότερες πληροφορίες:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ