ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προκηρύσσει

 

Ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων), επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 1.465.760,40€ (χωρίς ΦΠΑ), CPV: 32441100-7, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και με τις διατάξεις της οικείας διακήρυξης.

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις :

Επωνυμία:                                          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

Ταχυδρομική διεύθυνση:            ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 29, ΚΙΑΤΟ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Τ.Κ. 20200

Κωδ. NUTS :                                       EL652

Τηλ. επικοινωνίας :                        27420 26490,                      Φαξ. :   27420 29432

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :       deyasik@otenet.gr

Διεύθυνση διαδικτύου:                https://www.deyasik.gr/

Αρμόδιος για πληροφορίες:      ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Κωδικός CPV :                                   32441100-7

Είδος Σύμβασης :                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

 

 

 1. Αντικείμενο Σύμβασης:

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση κ.λ.π.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των  τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι  εργασίες:

 1. Στις υποδομές εξαγωγής, θα αναπτυχθεί τηλεέλεγχος και τηλεχειρισμός της γεώτρησης «Λάζος – Σκάλες» για την ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου τροφοδότησης του Κιάτο και του Κάτω Διμηνιού
 2. Στις υποδομές επεξεργασίας και αποθήκευσης, θα επιτευχθεί χλωρίωση και τηλεέλεγχος της Δεξαμενής «Τραγάνα», για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού που παρέχεται στο Κιάτο και το Κάτω Διμηνιού
 3. Στις υποδομές διανομής, θα υλοποιηθεί προσθήκη πέντε χιλιάδων (5.000) αισθητήρων ασύρματης μετάδοσης των δεδομένων της κατανάλωσης στους οικισμούς Κιάτο και Κάτω Διμηνιό, για την βέλτιστη διανομή εντός των εσωτερικών δικτύων και την διαχείριση των διαρροών
 4. Για την εξοικονόμιση πόσιμου νερού, θα υπάρξει συνδυαστική δράση που προκύπτει από τα ανωτέρω, δηλαδή διαχείριση τμήματος των εξωτερικών δικτύων και του συνόλου των εσωτερικών δικτύων
 5. Το σύνολο των ανωτέρω υποδομών, θα ελέγχονται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του κατάλληλου λογισμικού για την λήψη και επεξεργασία των δεδομένων και την επενέργεια μέσω των κατάλληλων συστημάτων ελέγχου
 6. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται επίσης:
  1. Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου
  2. Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος
  3. Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης
  4. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος
  5. Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία
  6. Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος)
 1. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης – Χρηματοδότηση:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.817.542,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.465.760,40  € και  ΦΠΑ : 351.782,50 €).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με Κωδικό MIS 5068908 και ενάριθμο έργου στο Π.Δ.Ε. 2020ΕΠ02610025, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0261 και από ίδιους πόρους Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 15.00.00.0218 και 54.00.00.0015 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την αριθμ. 156/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5068908 για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΥΥΒΟΕΚΠ-3ΔΡ και εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008590987 2021-05-12).

 1. Διάρκεια Σύμβασης – Παράταση:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες  (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας ). Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

 1. Προθεσμία παραλαβής και ισχύς προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού και γλώσσα σύνταξης:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω τις διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 07-07-2021 και ώρα 16:00. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα  (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης :

Ορίζεται η  13η -07-2021, ώρα 10:00 π.μ..

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκαπέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (29.315,21 €).

 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν :

 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

 1. Δημοσιεύσεις – Πληροφορίες – Έντυπα

Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21-05-2021 και δημοσιεύθηκε στις 26-05-2021 (Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ : 2021/S 100-265182).

Τα έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.deyasik.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 132236).

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΚΗΜΔΗΣ