Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «EΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Περίληψη διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο:
«EΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 645.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (Αρ.Μελέτης 12/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr): A/A: 195181