Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Περίληψη διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 4.530.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (Αρ.Μελέτης 01/2020) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr): A/A: 188953