Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ποιες είναι οι συμβεβλημένες Τράπεζες;

Ερώτηση:
Ποιες είναι οι συμβεβλημένες Τράπεζες;

Απάντηση:

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIAS CREDIT TRANSFER

 

A/A

ΤΡΑΠΕΖΑ

1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2

GENIKI BANK

3

MILLENNIUM BANK

4

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

5

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

(πρώην PROBANK)

6

ALPHA BANK

7

ΕUROBANK ERGASIAS

8

CITIBANK

9

HSBC BANK

10

ATTICA BANK

11

NEW PROTON BANK

12

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

13

ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

14

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

& ΔΑΝΕΙΩΝ

15

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

16

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠ.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

17

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

18

ΣΥΝ/ΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

19

ΣΥΝ/ΚΗ

ΤΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20

ΣΥΝ/ΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

21

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

22

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

23

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

24

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

25

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

26

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

27

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

Τι ακριβώς είναι το ειδικό τέλος νέων έργων 80%, γιατί επιβάλλεται και τι πληρώνεται από το ποσό αυτό;

Ερώτηση:
Τι ακριβώς είναι το ειδικό τέλος νέων έργων 80%, γιατί επιβάλλεται και τι πληρώνεται από το ποσό αυτό;

Απάντηση:
'Αρθρον 11 (Ν.1069/1980 (ΦΕΚ Α' Α 191)
Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως
  
1. Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων,  προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από τής 1ης Ιανουαρίου του επομένου της συστάσεώς των έτους πρόσθετον
ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος, το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως.
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 (Α 113): «Παρατείνεται για μια δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του προσθέτου ειδικού τέλους, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α')».
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Κατά το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 3013/2002 (Α 102) : «Παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α. , που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α'».

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον τέλος βεβαιούται και εισπράττεται υπό της επιχειρήσεως κατά τα ορισθησόμενα υπό του κανονισμού λειτουργίας και διαχειρίσεως αυτής

Πώς μπορώ να εξοφλήσω το λογαριασμό μου;

Ερώτηση:
Πώς μπορώ να εξοφλήσω το λογαριασμό μου;

Απάντηση:

Η Δ.Ε.Υ.Α. Συκιωνίων σας παρέχει τρεις επιλογές για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού:
1) Στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., Εθν. Αντίστασης 29.
2) Στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) όλης της χώρας.
3) Με κατάθεση στις τράπεζες που αναφέρονται στην πίσω πλευρά του λογαριασμού.
Είμαστε στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε με περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας, στην οδό Εθν. Αντίστασης 29 καθώς και στο τηλέφωνο 27420 26490