ΕΡΓΟ – ΠΡΑΞΗ με τίτλο : “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΣΙΟΥ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2.509.200,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2.509.200,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Πασίου από σωλήνες PVC / σ41,  συνολικού μήκους  8.377 μ.. καθώς και την κατασκευή των ιδιωτικών παροχών για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο.

 

Ημερομηνία Δημοπράτησης : 20-03-2012

Το έργο δεν έχει ακόμη συμβασιοποιηθεί  διότι εκκρεμεί εκδίκαση αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από τον δεύτερο σε κατάταξη διαγωνιζόμενο, από τα αρμόδια δικαστήρια.

Το έργο θα εκτελεστεί με προθεσμία δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες, μετά την υπογραφή συμφωνητικού,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησής του.