ΕΡΓΟ – ΠΡΑΞΗ με τίτλο : “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ”

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡ

ΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  :

Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα.

 

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.906.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

Το έργο αφορά την κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Μουλκίου, από σωλήνες PVC / σ41,  συνολικού μήκους 9.146,10 μ., καθώς και την κατασκευή των ιδιωτικών παροχών για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο.

Ημερομηνία Δημοπράτησης : 02-08-2011

Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνητικού : 28-11-201

Συμβατικό αντικείμενο πλέον Φ.Π.Α.  643.281,90 €

Εκτελεσμένο Φυσικό αντικείμενο  σε ποσοστό 40% του συνόλου.

Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης : Μάρτιος 2013

Λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων στο έργο, δεν μπορεί σαφώς να προσδιορισθεί η ημερομηνία περαίωσής του.