ΕΡΓΟ – ΠΡΑΞΗ με τίτλο : “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ- ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ”

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2.244.750,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα.

 

 

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2.235.292,65 € (με Φ.Π.Α.)

Το έργο αφορά  στην αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, με αγωγό πολυαιθυλενίου  στο  ανατολικό και στο δυτικό τμήμα της πόλης του Κιάτου,  συνολικού μήκους 23.342,00 μ. καθώς και την κατασκευή των ιδιωτικών παροχών για την υδροδότηση  των ακινήτων.

 

Ημερομηνία Δημοπράτησης : 06-02-2012

Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνητικού : 30-07-2012

Συμβατικό αντικείμενο πλέον Φ.Π.Α.  962.917,76 €

Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης : Οκτώβριος 2013

 

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Το 2ο υποέργο αφορά στην διέλευση του δικτύου από την οδό που διέρχεται  παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή. Ήτοι το 2ο υποέργο αφορά στην καταβολή δαπάνης για την χρήση της οδού που είναι παράλληλη με τις σιδηροδρομικές γραμμές στην ΓΑΙΑ ΟΣΕ.

Έχουν γίνει ήδη όλες οι απαιτούμενες από την Δ.Ε.Υ.Α.Σικυωνίων ενέργειες και αναμένεται η υπογραφή συμβολαίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του 2ου υποέργου ανέρχεται στις 9.457,35 €  με Φ.Π.Α.