Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

προϋπολογισμού μελέτης 634.999,99 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ. Μελέτης: 4/2021),

με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr): Α/Α:204099