Υπηρεσίες >> Ύδρευση  
     
 
Χρήσιμες Πληροφορίες...
 
> Κανονισμός Ύδρευσης
 
     

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΙΑΤΟ :  Η υδροδότηση της πόλης του Κιάτου γίνεται κυρίως από γεωτρήσεις που βρίσκονται στα Τ/Δ Βελίνας (1 ιδιόκτητη  & 1 ιδιωτική) και  Κλημεντίου (1 ιδιόκτητη).
Οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις καλύπτουν περίπου το 80% της κατανάλωσης τους χειμερινούς μήνες της πόλης και περίπου το 50% της  κατανάλωσης τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η επιπλέον αναγκαία ποσότητα νερού καλύπτεται καταρχήν από ιδιόκτητες γεωτρήσεις, από την περιοχή Λάκκων Βασιλικού και από ιδιωτικές γεωτρήσεις από την ίδια περιοχή.
Το νερό των γεωτρήσεων από Βελίνα και Κλημέντι μεταφέρεται στο Κιάτο με αγωγό 25 χιλ. περίπου και διαμέτρου Φ.355, και ενδιάμεσα υδροδοτεί τα Τ/Δ Μουλκίου και Τ/Δ Πασίου.

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:

Βελίνα : Υδροδοτείται από πηγαίο νερό.
Κλημέντι : Υδροδοτείται από πηγαίο νερό, και ενισχύεται του καλοκαιρινούς μήνες από ιδιόκτητη γεώτρηση
Σούλι : Από ιδιόκτητη γεώτρηση.
Κρυονέρι: Πηγές και τους καλοκαιρινούς μήνες από ιδιόκτητη γεώτρηση
Παραδείσι: Από ιδιωτική γεώτρηση
Γονούσα: Από πηγές και τους καλοκαιρινούς μήνες από ιδιωτική γεώτρηση.
Τιτάνη: Από πηγές και τους καλοκαιρινούς μήνες από ιδιωτική γεώτρηση.
Μποζικά: Από ιδιόκτητη γεώτρηση.
Μεγ.Βάλτος: Από ιδιόκτητη γεώτρηση.
Μικρ.Βάλτος: Από πηγές και ιδιόκτητη γεώτρηση.
Λαλιώτη: Από ιδιόκτητη γεώτρηση.
Διμηνιό: Από ιδιόκτητη γεώτρηση.
Κ.Διμηνιό: Υδροδοτείται από την Δεξαμενή της πόλης του Κιάτου και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και από ιδιωτικές γεωτρήσεις.
Πάσιο: Υδροδοτείται από τις γεωτρήσεις Βελίνας και Κλημεντίου.
Μούλκι:  Υδροδοτείται από τις γεωτρήσεις Βελίνας και Κλημεντίου.
Αρχ.Σικυώνα: Υδροδοτείται από πηγές και τους καλοκαιρινούς μήνες και από ιδιωτική γεώτρηση.

Η προμήθεια νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις γίνεται με κριτήρια την ποιότητα και ποσότητα νερού της προσφερόμενης γεώτρησης και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε συμφωνία με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις διενεργεί τακτικούς, περιοδικούς και έκτακτους κατά περίπτωση ελέγχους(χημικούς, μικροβιολογικούς, λοιπών παραμέτρων), προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα του νερού που φθάνει στις βρύσες των καταναλωτών.
Οι αναλύσεις γίνονται από πιστοποιημένο εργαστήριο και το Χημείο του Κράτους.

  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2019 masmedia