Υπηρεσίες >> Βιολογικός Καθαρισμός  
     

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων Δήμου Σικυωνίων

Η μονάδα επεξεργασίας  λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) λειτουργεί από το 1996. Έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί αστικά λύματα που αντιστοιχούν σε 23.000 κατοίκους με δυνατότητα επέκτασης στις 32.000κατοίκους καθώς επίσης και δυνατότητα υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων.
Σκοπός της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού είναι η αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτινων πόρων από τα ¨βλαβερά¨ συστατικά των αποβλήτων ώστε αυτά να διατεθούν ακίνδυνα στο περιβάλλον. Ως βλαβερά συστατικά  των αποβλήτων θεωρούνται τα ογκώδη αντικείμενα, η άμμος, τα μικρού μεγέθους στερεά που αιωρούνται στην μάζα των αποβλήτων, τα οργανικά – φυσικά συστατικά (π.χ. υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη), οι παθογόνοι μικροοργανισμοί και τα θρεπτικά στοιχεία (άζωτο και φώσφορος).
Η επεξεργασία  των λυμάτων γίνεται με την μέθοδο της ¨ενεργούς¨ ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και χαμηλή φόρτιση. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει σημαντική αντοχή σε βιολογικά και υδραυλικά πλήγματα, ευκολία προσαρμογής σε εποχιακές μεταβολές και σταθερά υψηλή ποιότητα εκροής.
Το επεξεργασμένο τελικό προϊόν καταλήγει στην θάλασσα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος καταλήγει σε διαχυτήρα, σε απόσταση 300 μέτρων από την ακτή.
Επίσης με την ολοκλήρωση των έργων της τριτοβάθμιας επεξεργασίας επιτυγχάνεται επιπλέον καθαρισμός του τελικού προϊόντος με δυνατότητα χρησιμοποίησής του για άρδευση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Τα αστικά λύματα οδηγούνται στην μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού με την βοήθεια έξι αντλιοστασίων και καταλήγουν στο αντλιοστάσιο ανύψωσης. Από εκεί μέσω 3 αντλιών ανυψώνονται στο κτίριο εσχάρωσης.
Με δυο ζεύγη(αυτόματες και σταθερές) εσχάρες απομακρύνονται  τα μεγάλου μεγέθους στερεά. Το στάδιο αυτό μαζί με την αφαίρεση της άμμου και των λιπών (εξάμμωση – απολίπανση) περιλαμβάνονται στην μηχανική πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων.
Στην συνέχεια οδηγούνται μέσω του μετρητή παροχής στις Δεξαμενές Αερισμού και δευτεροβάθμιας καθίζησης οι οποίες αποτελούν το Βιολογικό στάδιο καθαρισμού ή την δευτεροβάθμια επεξεργασία. Στις Δεξαμενές Αερισμού επιτυγχάνεται η Βιολογική απομάκρυνση των οργανικών ενώσεων του άνθρακα (B.O.D.) και των ενώσεων αζώτου και φωσφόρου με την βοήθεια μικροοργανισμών.
Στην συνέχεια τα λύματα οδηγούνται στις Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης, όπου η λάσπη καθιζάνει στον πυθμένα. Από εκεί μέσω του Αντλιοστασίου Λάσπης ένα μέρος επιστρέφει στον Βιοεπιλογέα όπου γίνεται ανάμειξη με τα εισερχόμενα λύματα (Ανακυκλοφορία  Λάσπης), ενώ το υπόλοιπο (περίσσεια) οδηγείται στον Παχυντή και από εκεί στις Ταινιοφιλτρόπρεσσες για Μηχανική Αφυδάτωση.
Το διαυγασμένο νερό από τις Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης οδηγείται στο Σύστημα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας (φιλτράνσεως). Η μέθοδος φιλτράνσεως που εφαρμόζεται είναι αυτή των φίλτρων «Συνεχούς λειτουργίας, καθοδικής ροής, βαρύτητας, ταχείας διυλίσεως με έκπλυση μέσω μετακινούμενης γέφυρας».
Τα διυλισμένα λύματα χλωριώνονται και καταλήγουν μέσω του αγωγού εκροής στη θάλασσα. Υπάρχει δυνατότητα αποχλωρίωσης των διυλισμένων και χλωριωμένων λυμάτων καθώς επίσης και δυνατότητα αποθήκευσης στο αντλιοστάσιο εξόδου της εγκατάστασης και χρησιμοποίησής του για άρδευση.
Η Μονάδα διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο ελέγχου για την παρακολούθηση των λειτουργικών παραμέτρων στα διάφορα στάδια επεξεργασίας του Βιολογικού Καθαρισμού. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα εκροής, η οποία είναι σταθερά καλύτερη από τα όρια που καθορίζουν οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων.
Ο έλεγχος της εγκατάστασης και των εξωτερικών αντλιοστασίων γίνεται από το Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται στο Κτίριο Διοίκησης.
Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου (SCADA) αποτελείται από έναν κεντρικό (PLC), έναν Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό επίβλεψης καθώς και κονσόλα ελέγχου και χειρισμών και είναι ένα «Πλήρες Ολοκληρωμένο Σύστημα» το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης.

  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2019 masmedia